100% cotton embroidery thread, perfect for creating Sashiko designs.

Sashiko: Cotton Thread: 40m: Navy

£2.99Price