100% cotton fabric, perfect for stitching Sashiko designs onto.

Sashiko: Cotton Fabric: 1m x 1.42m: White

£4.99Price